معنی اسم تقی

پرهیزکار، لقب امام نهم شیعیان ، نام صدر اعظم ناصرالدین شاه مشهور به امیرکبیر

ریشه اسم تقی

فراوانی اسم تقی

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام تقی ثبت نام شده اند.