معنی اسم تلیمان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پهلوانان در زمان فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم تلیمان

فراوانی اسم تلیمان

تا کنون کسی با نام تلیمان در گهواره ثبت نام نکرده است.