معنی اسم تهمورس

تهمورث، نیرومند ، از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر هوشنگ پادشاه پیشدادی، ملقب به دیوبند

ریشه اسم تهمورس

فراوانی اسم تهمورس

تا کنون کسی با نام تهمورس در گهواره ثبت نام نکرده است.