معنی اسم توان

قدرت ، توانایی ، تحمل کردن چیزی ، طاقت

ریشه اسم توان

فراوانی اسم توان

تا کنون کسی با نام توان در گهواره ثبت نام نکرده است.