معنی اسم تورج

نام پسر فریدون پادشاه پیشدادی

ریشه اسم تورج

فراوانی اسم تورج

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام تورج ثبت نام شده اند.