معنی اسم تژاو

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور تورانی داماد افراسیاب تورانی

ریشه اسم تژاو

فراوانی اسم تژاو

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام تژاو ثبت نام شده اند.