معنی اسم تکاور

دونده، تندرو

ریشه اسم تکاور

فراوانی اسم تکاور

تا کنون کسی با نام تکاور در گهواره ثبت نام نکرده است.