معنی اسم تیران

نام چند تن از پادشاهان سلسله اشکانی

ریشه اسم تیران

فراوانی اسم تیران

تا کنون کسی با نام تیران در گهواره ثبت نام نکرده است.