معنی اسم تیرداد

نام چندتن از پادشاهان سلسله اشکانی

ریشه اسم تیرداد

فراوانی اسم تیرداد

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام تیرداد ثبت نام شده اند.