معنی اسم تیماس

جنگل، بیشه

ریشه اسم تیماس

فراوانی اسم تیماس

تا کنون کسی با نام تیماس در گهواره ثبت نام نکرده است.