معنی اسم ثامر

میوه دهنده، ثمردهنده

ریشه اسم ثامر

فراوانی اسم ثامر

در حال حاضر ۹ نفر در گهواره با نام ثامر ثبت نام شده اند.