معنی اسم جارالل

لقب زمخشری دانشمند معروف در قرن پنجم و ششم که استاد سفیر، حدیث، نحو، لغت، و علوم بلاغی بود

ریشه اسم جارالل

فراوانی اسم جارالل

تا کنون کسی با نام جارالل در گهواره ثبت نام نکرده است.