معنی اسم جاسم

عامیانه قاسم

ریشه اسم جاسم

فراوانی اسم جاسم

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام جاسم ثبت نام شده اند.