معنی اسم جالینوس

نام پزشکی یونانی

ریشه اسم جالینوس

فراوانی اسم جالینوس

تا کنون کسی با نام جالینوس در گهواره ثبت نام نکرده است.