معنی اسم جاماسب

جاماسپ، از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی

ریشه اسم جاماسب

فراوانی اسم جاماسب

تا کنون کسی با نام جاماسب در گهواره ثبت نام نکرده است.