معنی اسم جاماسپ

جاماسب ،از شخصیتهای شاهنامه، نام خردمندی ایرانی، وزیر و راهنمای لهراسپ و گشتاسپ پادشاهان کیانی

ریشه اسم جاماسپ

فراوانی اسم جاماسپ

تا کنون کسی با نام جاماسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.