معنی اسم جانوسیار

جانوشیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم جانوسیار

فراوانی اسم جانوسیار

تا کنون کسی با نام جانوسیار در گهواره ثبت نام نکرده است.