معنی اسم جانوشیار

جانوسیار، نام وزیر دارای داراب در زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم جانوشیار

فراوانی اسم جانوشیار

تا کنون کسی با نام جانوشیار در گهواره ثبت نام نکرده است.