معنی اسم جبرئیل

جبریل،مرد خد ، نام یکی از چهار فرشته مقرب که حامل وحی الهی برای انبیاست

ریشه اسم جبرئیل

فراوانی اسم جبرئیل

تا کنون کسی با نام جبرئیل در گهواره ثبت نام نکرده است.