معنی اسم جریر

نام دانشمند معروف و مؤلف تاریخ طبری

ریشه اسم جریر

فراوانی اسم جریر

تا کنون کسی با نام جریر در گهواره ثبت نام نکرده است.