معنی اسم جمشاد

پادشاه بزرگ و شاد

ریشه اسم جمشاد

فراوانی اسم جمشاد

تا کنون کسی با نام جمشاد در گهواره ثبت نام نکرده است.