معنی اسم جهانبان

نگهبان جهان، خداوند

ریشه اسم جهانبان

فراوانی اسم جهانبان

تا کنون کسی با نام جهانبان در گهواره ثبت نام نکرده است.