معنی اسم جهانگیر

فتح کننده جهان

ریشه اسم جهانگیر

فراوانی اسم جهانگیر

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام جهانگیر ثبت نام شده اند.