معنی اسم جویا

جستجو کننده، جوینده

ریشه اسم جویا

فراوانی اسم جویا

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام جویا ثبت نام شده اند.