معنی اسم حاتم

نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی

ریشه اسم حاتم

فراوانی اسم حاتم

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام حاتم ثبت نام شده اند.