معنی اسم حادید

تند و تیز، نام روستایی بوده است

ریشه اسم حادید

فراوانی اسم حادید

تا کنون کسی با نام حادید در گهواره ثبت نام نکرده است.