معنی اسم حافظ الدین

آن که محافظ و نگهبان دین است

ریشه اسم حافظ الدین

فراوانی اسم حافظ الدین

تا کنون کسی با نام حافظ الدین در گهواره ثبت نام نکرده است.