معنی اسم خابان

نام سردار ایرانی در زمان رستم فرخزاد

ریشه اسم خابان

فراوانی اسم خابان

تا کنون کسی با نام خابان در گهواره ثبت نام نکرده است.