معنی اسم خاقان

لقب پادشاهان چین و ترک، پادشاه

ریشه اسم خاقان

فراوانی اسم خاقان

تا کنون کسی با نام خاقان در گهواره ثبت نام نکرده است.