معنی اسم خدابنده

بنده خداوند، لقب سلطان محمد اولجایتو پادشاه مغول

ریشه اسم خدابنده

فراوانی اسم خدابنده

تا کنون کسی با نام خدابنده در گهواره ثبت نام نکرده است.