معنی اسم خراد

نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله دلاوری ایرانی در زمان نوذر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم خراد

فراوانی اسم خراد

تا کنون کسی با نام خراد در گهواره ثبت نام نکرده است.