معنی اسم خرداد

کمال،رسایی،نام ماه سوم از سال شمسی،نام فرشته نگهبان آب ، روز ششم از هر ماه شمسی در ایران قدیم، از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از پنج تن بزرگان درگاه قباد پادشاه ساسانی

ریشه اسم خرداد

فراوانی اسم خرداد

تا کنون کسی با نام خرداد در گهواره ثبت نام نکرده است.