معنی اسم خردادبرزین

نام پزشکی ایرانی در دربار خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم خردادبرزین

فراوانی اسم خردادبرزین

تا کنون کسی با نام خردادبرزین در گهواره ثبت نام نکرده است.