معنی اسم خردادبه

مرکب از خرداد( نام فرشته نگهبان آب) + به ( بهتر، خوبتر)، نام جد دانشمندی ایرانی در قرن سوم که در علم جغرافیا مهارت داشت

ریشه اسم خردادبه

فراوانی اسم خردادبه

تا کنون کسی با نام خردادبه در گهواره ثبت نام نکرده است.