معنی اسم خردادپرویز

نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم خردادپرویز

فراوانی اسم خردادپرویز

تا کنون کسی با نام خردادپرویز در گهواره ثبت نام نکرده است.