معنی اسم خرزاد

خورزاد، نام یکی از پسران خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم خرزاد

فراوانی اسم خرزاد

تا کنون کسی با نام خرزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.