معنی اسم خسرو

پادشاه ، نیکنام و دارای آوازه نیکی ، نام چندتن از شخصیتهای شاهنامه از جمله کیخسرو پادشاه کیانی و خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم خسرو

فراوانی اسم خسرو

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام خسرو ثبت نام شده اند.