معنی اسم خسروزاد

زاده پادشاه

ریشه اسم خسروزاد

فراوانی اسم خسروزاد

تا کنون کسی با نام خسروزاد در گهواره ثبت نام نکرده است.