معنی اسم خسروپرویز

نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم خسروپرویز

فراوانی اسم خسروپرویز

تا کنون کسی با نام خسروپرویز در گهواره ثبت نام نکرده است.