معنی اسم خسروپرویز

نام یکی از پادشاهان ساسانی

ریشه اسم خسروپرویز

فراوانی اسم خسروپرویز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خسروپرویز ثبت نام شده اند.