معنی اسم خشایارشا

مرکب از خشیه به معنای شاه و ارش به معنی مرد دلیر - شاه دلیر نام پسر داریوش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم خشایارشا

فراوانی اسم خشایارشا

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام خشایارشا ثبت نام شده اند.