معنی اسم داتان

مربوط به چشم ، نام یکی از رؤسای یهود

ریشه اسم داتان

فراوانی اسم داتان

تا کنون کسی با نام داتان در گهواره ثبت نام نکرده است.