معنی اسم دادفرخ

مرکب از داد( عدل) + فرخ( فرخنده، مبارک) ، نام یکی از قاضیان در زمان ساسانیان

ریشه اسم دادفرخ

فراوانی اسم دادفرخ

تا کنون کسی با نام دادفرخ در گهواره ثبت نام نکرده است.