معنی اسم دادفروز

فروزنده عدل و داد، عادل

ریشه اسم دادفروز

فراوانی اسم دادفروز

تا کنون کسی با نام دادفروز در گهواره ثبت نام نکرده است.