معنی اسم دادفرین

نام یکی از سرداران زمان اسکندر مقدونی

ریشه اسم دادفرین

فراوانی اسم دادفرین

تا کنون کسی با نام دادفرین در گهواره ثبت نام نکرده است.