معنی اسم دادهرمز

داده هرمز، خداداد، نام موبدی در زمان ساسانیان

ریشه اسم دادهرمز

فراوانی اسم دادهرمز

تا کنون کسی با نام دادهرمز در گهواره ثبت نام نکرده است.