معنی اسم دارمان

از شخصیتهای شاهنامه، نام یکی از سرداران خسروپرویز پادشاه ساسانی

ریشه اسم دارمان

فراوانی اسم دارمان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام دارمان ثبت نام شده اند.