معنی اسم داریاو

نام یکی از شهریاران پارس در زمان سلوکیها

ریشه اسم داریاو

فراوانی اسم داریاو

تا کنون کسی با نام داریاو در گهواره ثبت نام نکرده است.