معنی اسم داریو

نام پادشاهی پیش از ساسانیان

ریشه اسم داریو

فراوانی اسم داریو

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام داریو ثبت نام شده اند.