معنی اسم دانش

مجموعه اطلاعات یا آگاهی هایی که از طریق آموختن، تجربه، یا مطالعه به دست می آید، علم

ریشه اسم دانش

فراوانی اسم دانش

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام دانش ثبت نام شده اند.