معنی اسم داو

هر یک از اشخاصی که طرفین دعوا برای حل اختلافات به طریقه غیررسمی انتخاب می کنند ، قاضی ، خداوند

ریشه اسم داو

فراوانی اسم داو

تا کنون کسی با نام داو در گهواره ثبت نام نکرده است.